EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Slujebnic arhieresc
Date de publicare: Ţara Românească 1799
Descriere fizică: 89 f., il., 325 x 215 mm
Notă descriptivă: Text cu scriere cursivă, uneori pe două coloane, cu cerneală neagră şi roşie. Titlurile, iniţiale şi indicaţiile tipiconale cu cerneală roşie.

Manuscris bogat ilustrat. Miniaturi, frontispicii şi iniţiale ornate, numeroase copiate după ms. rom. 1790, din colecţiile B. A. R.

Frontispicii în peniţă, încadrate în chenar sau nu, fin haşurate, cu motive florale, zoomorfe sau reprezentând diverse scene din viaţa Mântuitorului, viu colorate, în ocru, roşu, verde, albastru şi negru.

Desene în plină pagină, bogat colorate. Pomul vieţii, 265 x 153 mm (f. 1); Iisus Christos mare arhiereu, 255 x 153 mm, ţinând în mână cartea de învăţătură, cu textul: "Eu sunt păstoriu<l> cel bun, în sufletul să îl pun". Pe nimb iniţialele: <H>o <ō>n ("Cel ce este"). Pe colţurile superioare ale spătarului tronului sunt doi îngeri ce ţin în mâini marame cu inscripţiile: IS şi HS (f. 2v); Iisus la Ana şi Caiafa 63 x 160 mm şi 65 x 170 mm (f. 4); Drumul Crucii, 65 x 160 mm (f. 4v); Iisus în faţa lui Pilat, 75 x 150 mm (f. 4v), Iisus spalând picioarele ucenicilor, 75 x 155 mm (f.5); Încoronarea ca Rege al iudeilor, 75 x 175 mm (f.5); Iisus Christos, Mielul Domnului, 73 x 170 mm (f. 5v); Răstignirea, 69 x 170 mm (f. 5v); Iisus Christos, mare Arhiereu şi Judecător, 60 x 160 mm (f. 6); Răstignirea, 60 x 155 mm, f. 6v (jumătatea superioară), f. 6 v (jumătatea superioară), 75 x 155 mm, f. 7r, 70 x 155 mm (ff. 6v-7); Sfântul Disc (Sfântul Agneţ), 132 x 140 mm, f. 7v;

Serafim cu şase aripi, maramă şi floare, 170 x 170 mm (f. 12r); S<fân>t<ul> Ioan Gură-de-Aur, 250 x 170 mm, într-un chenar-poartă, în partea inferioară cu textul: "Arhiereii sunt puşi în mijlocul oamenilor ca şi stomahul în trupul omului. Deci de să strică stomahul, adecă rânza, tot trupul boleaşte. I proči B<o>žeju St Zlat<oust> bevĕd 36 na M<a>th<eia>" (f. 12v);

Cina cea de taină, în frontispiciu, 75 x 163 mm (f. 13); Îngerii purtând epitaful (f. 23r, 75 x 177 mm, f. 57r, 75 x 153 mm); Soldaţi păzind mormântul lui Iisus, (f. 23v, 54 x 160 mm şi f. 57v, 53 x 165 mm); Punerea în mormânt (ff. 24, 58); Învierea şi Sfânta Treime (f. 23v, 60 x 170 mm şi f. 57v, 57 x 155 mm); Cinea cea de taină (două letrine istoriate), f. 27v, 72 x 67 şi 57 mm; "De cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi", 60 x 180 mm (f. 28); Pogorârea Sfântului Duh, 50 x 170 mm (f. 28v); Fecioara Maria cu Pruncul, 70 x 160 mm (f.29v); Sf. Ioan Botezătorul şi Fecioara Maria, 75 x 125 mm, ambii ţinând in mână câte un filacter: "D<oa>mne mân<tuie>şte pre cei ce s<e>roagă ţie" şi "Fiiul mieu pentru <ru>găciunile maicii tale". Între ei, capul tăiat al Sf. Ioan Botezătorul, având deasupra textul: "Iartă greşalele robilor tăi şi ale Botezătorului tău"(f. 29v); Împărtăşirea Apostolilor, 70 x 163 mm (f. 36);

vinietă în peniţă, în tuş negru, reprezentare simbolică a lui Iisus Christos, un pelican care îşi sfâşie pieptul pentru a-şi hrăni puii, 117 x 140 mm (f. 38v); Scena răstignirii, 130 x 160 mm, pe cruce iniţialele: "INŢIU" (Іисусъ Назорей, Царь Іудейскій), echivalent cu "INRI" (f. 41v); Punerea în mormânt, în medalion de forma unei flori de acant, în frontispiciu cu motive florale; lângă Iisus sunt reprezentaţi M<a>r<ia> Th<eotoko>u / M<ētē>r Th<eo>u, Nic<odim>, Ioan şi Iosif. În exerga medalionului: "Iosif cel cu bun chip de pre lemn luând preacurat trupul tău şi cu giulgiu curat", 70 x 160 mm (f. 42); Reprezentarea unui arhanghel, în peniţă, cu tuş negru, 140 x 165 mm (f. 42v);

Maica Domnului Hodighitria pe tron, într-un chenar dublu, având în exterior, de-o parte şi cealaltă câte trei îngeri cu filactere. Prescurtări de la M<a>r<ia> Th<eotoko>u sau M<ētē>r Th<eo>u şi I<i>s<us> Ch<risto>s, 245 x 172 mm (f. 43v); Sf. Vasile cel Mare, 230 x 147 mm (în inscripţie slavonă Sv<ě>tĭi Vasilie Veliki, f. 44v); Coborârea de pe cruce, în frontispiciu dreptunghiular, 62 x 150 mm (f. 45); letrina istoriată "O", având în interior imaginea lui Iisus binecuvântând, 65 x 35 mm, f. 47; tetramorf (reprezentarea simbolică a celor patru evanghelişti), 47 x 160 mm (f. 61v); Cina cea de Taină, 80 x 145 mm (f. 63rv), în două reprezentări aproape identice; letrinele istoriate: "M" (67 x 54 mm), "O" (67 x 65 mm), f. 65v şi "N" (60 x 56 mm), f. 66r, cu imaginea Fecioarei Maria; Imaginea Sfântului Ioan Botezătorul, încadrat în letrină, "C" (85 x 65 mm); letrină istoriată "B", 85 x 65 mm, cu imaginea lui Iisus şi a Sfântului Duh, f. 73r;

Iisus Viţa-de-vie (imaginea lui Iisus în mormânt, stând pe tron, semiprofil, cu crucea în spate; pe trupul lui Iisus sunt vizibile urmele rănilor răstignirii, iar din partea dreaptă, din coastă, se înalţă o coardă de viţă-de-vie care urcă împletindu-se pe crucea din spate, Iisus strânge în palme un ciorchine mare ce curge într-un potir - simbolul euharistic în stil ortodox (cf. G. Popescu-Vâlcea, O replică ortodoxă a temei iconografice occidentale "Pressoir Mystique"). Pe nimbul Mântuitorului literele, în greacă: (H)o ōn ("Cel ce este"), iar pe cruce iniţialele: "INŢIU" (Іисусъ Назорей, Царь Іудейскій), sinonim cu "INRI". Deasupra tabloului, simbolurile patimilor, lancea şi trestia, 240 x 165 mm (f. 75);

Taina hirotonisirii (hirotonirea Sf. Ioan Gură-de-Aur); miniatura este încadrată de textul: "O mare şi prea slăvită minune era într-acel ceas când vrea să hirotonească pre S<vea>tū Ioan preot şi când îl chemară pre dânsul în besearică şi plecându-şi capul el şi Episcopul punându-şi mâinile deasupra lui şi începând m<o>litva într-acel ceas să arată porumb alb deasupra capului lui. Pre carea văzând toţi carii era cu episcopul să înfricoşară, minunându-să în multă vreme. Vŭ žit<ja> S<vě>t<a>go Ioana Zlat<ousta>(Din Viaţa Sf. Ioan Gură-de-Aur), 195 x 155 mm, f. 76v;

Arhanghelul Mihail, 140 x 115 mm (f. 77); Învierea Domnului (Ieşirea din mormânt), în frontispiciu rectangular cu chenar dublu, 55 x 155 mm (f. 78); vinietă în peniţă, cu tuş negru, motivul vânătorului vânat, "două personaje într-o plantă pur alegorică" (Cf. "Manuscris Trilingv, preliminarii la o editare", Bucureşti, Paideia, 2010, p. 110), 180 x 180 mm, f. 78v.

Incipit: "Vrând arhiereul să săvârşască dumnezeiasca leturghie ... " (f. 3r); excipit: " ... în numele tatălui şi al Fiiului şi al Sfântului Duh. Amin. 1799" (f. 89r).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran (leu cu contramarcă "OAC" cu coroană, observabil la ff. 40, 41, [90]-[91]).
Titlu uniform: Slujebnic, Ţara Românească, 1799
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Slujebnic
Responsabilitate secundara: Şerban protopop copist?
Cota BAR: Ms. rom. 1384
 
Fise:

Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Rânduiala sfintei şi dumnezeeştii liturghi<i> (f. 3);Iniţială ornată "Vede" (V) cu element licomorf (lup);
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Sfântul Disc (Izvodirea punerii Sfântului Agneţ pe sfântul Discos şi cesturil<e> sfinţilor, f. 7v);
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Iniţială ornată "Dobre", "Dobru" (D), pelican hrănindu-şi puii cu propriul sânge (f. 10v);
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Iniţială ornată "Slovo" (S) cu element zoomorf (grifon), f. 16;
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Iniţială ornată "Naş" (N) cu gorgona Medusa, f. 22;
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Iniţială ornată cu motiv lico- şi zauromorf (lup rampant înghiţind un balaur), f. 50v;
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Iniţială ornată "Caco" (K) cu Sf. Ioan Botezătorul, f. 66;
Slujebnic arhieresc;ilustraţie;Iniţială ornată "Pocoi" (P) cu element zoomorf (urs), f. 68;
Slujebnic arhieresc;ilustrație;Pogorârea Sfântului Duh (Rusalile);
Slujebnic arhieresc;ilustrație;Hodighitria; Sf. Ioan Botezătorul îngerul pustiei; Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul; Fecioara cu Pruncul;
Slujebnic arhieresc;ilustrație;Sfântul Ioan Gură de Aur;